تبلیغات
iranharier - اسلحه ژ-۳

اسلحه ژ-۳

پنجشنبه 25 مرداد 1386 , توسط امید harier
 

مشخصات:
1)جنگ افزاری است خودكار كه بوسیله ناظم آتش بصورت خودكار و به ضامن در می آید.
2)با هوا خنك میشود.
3)با فشار مستقیم گاز باروت مسلح می شود.
4)با خشاب 20تیری تغذیه میشود .
5)بوسیله نفر حمل میشود.
6)دستگاه نشان روی آن بسادگی قابل تغییر و تنظیم است.

مختصات :
1)كالیبر 62/7میلیمتر (30/0اینچ)
2)وزن بدون خشاب 200/4كیلوگرم
3)طول سلاح بدون سرنیزه 5/102سانتیمتر
4)سرعت ابتدایی گلوله در ثانیه اول 800متر بر ثانیه
5)نواخت تیر بطور علمی 500الی600تیردر ثانیه
6)نواخت تیر بطور عملی 120الی150تیر در دقیقه
7)تعداد خان 4 عدد
8)گردش خان از چپ به راست
9)برد موثر بدون دوربین 400متر
10) برد موثر با دوربین 600متر
11)برد نهایی 3500 متر


ماموریت:
تیراندازی برعلیه نفرات دشمن.


سازمان وخدمه :
جنگ افزار ژ-3 سلاحی است انفرادی ،دارای یك نفر خدمه و برابر جدول سری ام در كلیه رسته ها.


انواع تفنگ ژ-3:
دونوع مختلف داریم:
1)با قنداق تاشو(به منظور سهولت در امر پرش)
2)با روپوش و قنداق پلاستیكی


مقدورات:
1.قدرت زیاد نسبت به تفنگهای مشابه با اندازه طول فشنگ ومرمی.
2.دقت تیر به خاطر طول مناسب لوله.
3.مجهز به دوربین برای استفاده در مسافتهای بیشتر از 400 متر و همچنین مجهز به دوربین دید در شب.


محدودیتها:
1.عدم تغذیه با خشاب بیشتر از 20 تیری بعلت بلندی طول فشنگ.
2.لگد تفنگ نسبت به جنگ افزارهای انفرادی كه دارای فشنگ های كوتاهتر است بیشتر است.
3.موارد گیر نسبت به جنگ افزارهای انفرادی بیشتر است.

نامگذاری قطعات:
1.لوله و متعلقات
2.گلنگدن و متعلقات
3.دستگاه چكاننده و متعلقات
4.قنداق و متعلقات
5)روپوش لوله
6)شعله پوش
7)بند
8)خشاب


بازو بسته كردن بطریق زیر است:
الف)باز و بسته كردن مختصر جهت نظافت جنگ افزار است كه خدمه قبل از تیراندازی به منظور آگاهی از سالم بودن قطعات جنگ افزار انجام می دهد این نوع بازو بسته كردن مخصوص خدمه می باشد.
ب)باز و بسته كردن كامل كه مخصوص تعویض قطعات بوده مخصوص افراد فنی است.
ج)باز و بسته كردن مخصوص كه شامل تعمیر قطعات ویژه جنگ افزار است كه افراد متخصص تعمیراتی مجاز به باز و بسته كردن آنها می باشند.


باز و بسته كردن  جنگ افزار  ژ-3 (برای نظافت)
1)قبل از باز كردن اسلحه را به ضامن كنید.
2)خشاب را بردارید.
3)تفنگ را خالی كنید(دستگیره آتش را به عقب كشانده مطمئن شوید كه خزانه خالی است دستگیره را رها كنید و جنگ افزار را رو به هوا گرفته وماشه را بچكانید).

عمل سلاح جنگی:
1.تظاهر:
عبارت است از ظاهر شدن یك عدد فشنگ در مسیر گلنگدن توسط فشار صفحه خوراك دهنده.
2.ادخال:
عبارت است از هدایت یك عدد فشنگ در مسیر گلنگدن كه توسط شاخه های گلنگدن در اثر پیشروی آلات متحرك فشنگ مزبور را در مسیر گلنگدن قرار گرفته توسط شاخه های گلنگدن به داخل لوله هدایت می گرددوعمل ادخال انجام می شود.
3.بسته كردن:
ضمن پیشروی آلات متحرك پیشانی جنگی گلنگدن به ته خزانه لوله چسبیده و عمل بسته شدن انجام می گیرد.بنابراین بسته شدن برخورد پیشانی گلنگدن به ته خزانه لوله می باشد.
4.چفت شدن:
چون در موقع بسته شدن پیشانی جنگی به ته لوله برخورد می كند در این حال بدنه آلات متحرك در اثر فشار فنر ارتجاع هنوز به سمت جلو حركت می نماید در نتیجه این فشار به هادی سوزن منتقل می گردد و سبب می شود كه غلطكهای روی هادی سوزن حركت نمایند و از داخل گلنگدن خارج می شود و در داخل مقر خود در بدنه قرار می گیرد.
5)ضربت زدن:
در موقع چفت شدن فاصله سوزن وپیشانی جنگی كم می گردد وهنگامی كه ماشه می چكانیم چخماق به ته سوزن ضربت زده و نوك سوزن از سوراخ پیشانی جنگی خارج شده و به ته چاشنی فشنگ ضربت می زند.


مرحله دوم
ـ زمانیكه آلات متحرك در اثرفشار گازباروت به عقب حركت می نماید اعمال زیر انجام میشود:
1)رها شدن:
فشار گاز باروت به پیشانی جنگی گلنكدن سبب می گردد كه غلطكها به مارپیچهای مقر خود برخورد نموده و به داخل گلنكدن برود و در نتیجه به هادی سوزن فشار آورد و فاصله بین گلنكدن متحرك را برقرار می نماید.
2)باز شدن:
جدا شدن پیشانی جنگی گلنكدن از ته خزانه لوله.
3)مسلح شدن:
ضمن عقب نشینی آلات ماهیچه تحتانی آلات متحرك چخماق را به عقب می خواباند ودر نتیجه سرپایه آتش با دهانه عقبی چخماق درگیر میشود و جنگ افزار مسلح میگردد.
4)اخراج:
خارج شدن پوكه از خزانه لوله توسط فشنگ كش.
5)پرش:
پرتاب پوكه بخارج توسط فشنگ پران.


گیر و رفع گیر

عدم تظاهر فشنگ ظاهر نشده و فشنگ داخل خشاب نمی باشد.
1)فنر صفحه خوراك دهنده كه ضعیف یا شكسته است.
رفع گیر :فنر صفحه خوراك دهنده تعویض شود.
2)بدنه خشاب فرورفتگی دارد یا خشاب قر شده است.
رفع گیر :خشاب را عوض كنید.
3)خشاب كثیف است و صفحه درمیان آن گیر میكند.

عدم ادخال (فشنگ داخل لوله نمیباشد)
1)جان لوله كثیف است.
رفع گیر :جان لوله را تمیز كنید.
2)فنر ارتجاع ضعیف یا كثیف است.
رفع گیر :فنر ارتجاع را عوض كنید.
3)فشنگ كثیف یا معیوب است .
رفع گیر :فشنگ را عوض كنید.

عدم چفت شدن (غلطكها در مقر مربوطه قرار نمگیرد. )
1)دستگیره آتش محكم به جلو رها نشده است.
رفع گیر :مجددا دستگیره ها را به عقب بكشیدو رهاكنید.
2)فنر ارتجاع شكسته یا ضعیف است.
رفع گیر:فنر ارتجاع را عوض كنید.
3)غلطكها شكسته یا معیوب است.
رفع گیر :گلنگدن را عوض كنید.
4)ریلهای بدنه كثیف است.
رفع گیر:ریلهای بدنه را تمیز كنید.

عدم ضربه زدن
1)بدنه ضامن آتش روی ضامن است .
رفع گیر :برگه را از ضامن خارج كنید.
2)فنر چخماق شكسته یا معیوب است.
رفع گیر: آن را عوض كنید.
3)فنر سوزن شكسته یا معیوب است .
رفع گیر :آن را عوض كنید.
4)سوزن شكسته یا معیوب است.
رفع گیر :آن را عوض كنید.
5)مهمات معیوب است.
رفع گیر :فشنگ را خارج كنید و فشنگ دیگری بگذارید.

عدم رها شدن (مرمی از فشنگ رها نمی شود.)
1)چاشنی یا باروت فشنگ فاسد شده است.
رفع گیر :فشنگ را عوض كنید.
2)فشنگ آموزشی می باشد.
رفع گیر :فشنگ را عوض كنید.
3)مرمی معیوب است ودر لوله گیر میكند.
رفع گیر :فشنگ را عوض كنید.
4)لوله كثیف است و گلوله گیر میكند.
رفع گیر:لوله تمیز شود.
5)سر لوله ضربه خورده واز خروج مرمی جلوگیری می كند.
رفع گیر:اسلحه عوض شود.

عدم باز شدن و برگشت
1)غلطكها به علت كثیفی در مقر خود گیر كرده و محكم شده .
رفع گیر:غلطكها را آزاد كرده و تمیز و روغن كاری شود.
2)جان كثیف است.
رفع گیر:جان لوله را تمیز میكنیم.
3)ریلهای بدنه صدمه دیده است.
رفع گیر :برای تعمیر آن اقدام كنید.


عدم اخراج (بوته از داخل جان لوله خارج نمی شود.)
1)فنر فشنگ كش معیوب یا شكسته است.
رفع گیر: فشنگ كش را عوض كنید.
2)فنر فشنگ كش معیوب یا شكسته است.
رفع گیر:فنر آن را عوض كنید.
3)پوكه تغییر شكل داده است.(در داخل جان لوله است)
رفع گیر:پوكه را با سمبه خارج كنید.
4)جان لوله كثیف است.
رفع گیر :جان لوله را تمیز كنید.

عدم پرش پوكه(بخارج پرتاب نمیشود.)
1)فشنگ پران شكسته است.
رفع گیر:فشنگ پران را عوض كنید.
2)محل خروج پوكه آسیب دیده است.
رفع گیر:آن را تعمیر كنید.
3)اسلحه كثیف است و آلات متحرك بخوبی عقب نمی آید.
رفع گیر:اسلحه تمیز و روغنكاری شود.


عدم مسلح شدن(اسلحه مسلح نمشود.)
1)دهانه های چخماق شكسته است.
رفع گیر:چخماق را تعویض شود.
2)پایه آتش معیوب است.
رفع گیر:پایه آتش تعویض شود.

خشاب
خشاب تشكیل شده ا ست از:
1)استوانه خشاب
2)صفحه خوراك دهنده
3)فنر صفحه خوراك دهنده
4)صفحه زیرین یا نگه دارنده كه بصورت كشوی در زیر خشاب قرار میگیرد كه مانع خروج فنر وصفحه خوراك دهنده به بیرون میباشد.


انواع مهمات ژ-3
1)فشنگ جنگی
2)فشنگ مانوری
3)فشنگ گازی(برای پرتاب نارنجك تفنگ)(برد تا150متر)
4)فشنگ مشقی (دارای مرمی فولادی)

روشهای نشانه روی
1)ایستاده
2)بزانو
3)دراز كش
4)نشسته
5)هجومی

قبل از شروع تیر اندازی
1)برای هریك نفر تیر انداز باید یكنفر كمك تعین كند.
2)تیراندازها درخط آتش (دریك صف )وبه فاصله معین حدود فاصله30 پلو در پشت زیلو ایستاده و تفنگ درروی زیلو درجلوی تیر انداز به نحوی به سر لوله جلو یا به طرف سیبل باشد روی زمین قرار گیردو هر كمك به فاصله دو قدم پشت سرتیرانداز قرار میگیرد.
نكته:
تصویر خط نشانه :از روزنه دیده بنوك مگسك زیر خال سیاه تشكیل شده است.

وضعیتهای تیراندازی
این وضعیت در محلهایی كه دارای علفزارهای باشد و یا به دلایلی وضعیت تیراندازی درازكش مسیر نباشد برای تیراندازی در خود شیب مورد استفاده قرار میگیرد.
الف)حالت نشسته:
-بند تفنگ را بلند كرده
-نیم به راست
-پاها را به اندازه عرض شانه باز كرده و با دست راست تفنگ را گرفته و با كمك دست چپ روی زمین می نشینیم سپس باسن خود را آنقدر به سمت عقب می كشیم تا ارتفاع زیر زانو با سطح زمین حدودا یك وجب باشد.
-آن گاه بند تفنگ رازیر بازوی چپ انداخته واز قسمت كم به طرف جلو خم می شویم بازوی دست چپ راروی مبخش پا قرار می دهیم بطوری كه استخون آرنج از روی مبخش پا رد شده وبازوی چپ به بخش استخوان مماس باشد.

ب)تیراندازی در حالت ایستاده:
 معمولا در زمینهایی كه دارای عوامل طبیعی و مصنوعی باشد و یا در موقع هجوم مورد استفاده قرار میگیرد این وضعیت در مسافت100متربدونبدون استفاده از تكیه گاه اعمال شود برای استفاده ازاین وضعیت روبه هدف می ایستیم بند تفنگ را بلند كرده و یك  به راست كامل كرده به دست فنگ نمایید پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز كرده به نحوی كه عمود به هدف و پای راست عمود بر امتداد پای چپ سپس به وسیله سنگینی بدن تفنگ را متوجه هدف نموده وتعادل خود را روی دو پا حفظ میكنیم آنگاه بند راپشت بازوی چپ قرار داده وبا دست چپ روپوش لوله را بگیرید و با دست راست قنداق تفنگ را بلند نماییم تا دستگاه نشانه روی با چشم راست در یك امتداد قرار گیرد پنبه قنداق را در گودی شانه قرار داده به نحوی كه دست راست با سطح شانه یا كف پا كمی بلندترباشد یا قرار گیرد تیرانداز لازم است تیغه تفنگ را محكم گرفته و با فشار آن را به عقب بكشید.
ج)تیراندازی در حالت درازكش:
این وضعیت دارای استقرار و راحتی بیشتر میباشد ازاین وضعیت در زمینهای پست و هموار و سنگرهای استقراری درازكش و علفزارهای كوتاه و از پشت خاك ریزها استفاده میگردد. برای استفاده از این وضعیت رو به هدف می ایستیم بند اسلحه را بلند كرده پس یك نیم به راست نموده و به دست       نموده به نحوی كه دست چپ در جلوی روپوش و دست راست روی پنجه قنداق رابه اندازه 70سانتیمتر درجلوی زانوی پای راست بگذارید سپس روی پهلوی چپ خود خوابیده و بند تفنگ را به پشت بازوی چپ انداخته وآرنج دست چپ خود رادرامتدادزانوی راست و قنداق تفنگ و هدف روی زمین قرار دهید و قنداق تفنگ را محكم در داخل شانه قرار دهید قبضه تفنگ به دست گرفته و آرنج را به طرف زمین آنقدر پایین دهید تا شانه ها در سطح افقی قرارگیرد وسپس به هدف نشانه روی كنید و گردن باید نرم و آزاد باشد و گونه بطور محكم به قنداق مماس باشد .


تذكر:
انگشت سبابه در ناحیه بین سر انگشت و بند دوم با ماشه تماس پیدا می كند بطوری كلی بهتر است كه اصولا هیچ قسمت از انگشت با قبضه تماس نداشته باشد.

د)تیراندازی بحالت بزانو:
این وضعیت اغلب در زمینهای مسطح یا ضد شیب مورد استفاده قرارمیگیرد برای اتخاذ این وضعیت به طرف هدف می ایستیم بند تفنگ را بلند كرده سپس به راست كامل انجام می دهیم  سپس تفنگ را با دست چپ از ناحیه جلوی روپوش لوله بگیرید ودست راست خود را روی پنجه قنداق قرار دهید و پای چپ را به اندازه عرض شانه بطرف جلو و كمی به چپ بگذارید سپس روی پنجه پای راست تكیه كرده و زانو را به طرف پایین بدهید تا به زمین برسد وباسن خود را روی پاشنه پای راست قرار داده و آرنج چپ را مقداری در روی زانوی چپ به طرف جلو قرار داده و قنداق را در گودی شانه بگذارید قبضه را با دست راست محكم بگیرید آرنج راست لازم است افقی و كمی پایین تر از سطح افق باشد سپس سنگینی خود را به طرف جلو روی ساق پای چپ قرار داده و به هدف نشانه روی كنید.

تیراندازی در وضعیت هجومی
این وضعیت بروی مواضع مضنون دشمن در برد كوتاه (تا50متر)و آخرین مرحله هجوم در رزم و در جنگل و جنگلهای خیابانی و یا هر جایی كه محل دشمن به وسیله نور یا صدا مشخص میشود و بطور كلی بروی هدفهای نزدیك در زمانیكه فرصت جهت اتخاذ وضعیت و نشانه روی نمی باشد بسیار موثر است.
برای اتخاذ این وضعیت تیرانداز پاهای خود را به اندازه عرض شانه (تاجایی كه بهتر بتواند تعادل خود را حفظ نماید)و از یكدیگر باز نموده ومقدار كمی پای چپ را جلوتر از پای راست قرار می دهد و سپس زانوها رااز مبخش و بدن خود را از ناحیه پهلوها بطرف جلو خم مینماید  .دست چپ از قسمت جلو دستگیره آتش را به نحوی میگیرد كه شست دست در بالا و روی روپوش لوله تفنگ و بازوی چپ تقریبا كشیده باشند و دست راست قبضه تپانچه ای شكل را محكم گرفته و ساعد دست راست روی قنداق فشار وارد كرده و آن رادر پهلوی راست(تهیگاه راست)مهار میكندتیراندازشعاع چشمها را روی هدف متمركز و لوله تفنگ را همواره درسمت هدف و محلی كه شعاع دید به آن تمركز دارد قرار می دهد .
نكات زیر در وضعیت هجومی لازم الا جرا می باشد:
1)وزن بدن روی هر دو پا تقسیم می گردد و سنگینی بدن روی كف پا به خصوص پنجه پا میباشد.
2)پاها از یكدیگر به اندازه عرض شانه باز شده و زانوها كمی از مبخش خمیدگی داشته و پای چپ كمی جلوتر از پای راست قرار می گیرد.
3)بدن از قسمت پهلو ها بطرف جلو خمیدگی داشته و كاملا نفر تیرانداز باید راحت و مسلط باشد.
4)لوله تفنگ همواره در سمت هدف و محلی كه شعاع دید به آن تمركز دارد قرار گرفته باشد.
5)برای مورد اصابت قراردادن هدفهای ناگهانی در سمت های مختلف از گردش تمام بدن استفاده میگردد.

--